בחינות הבגרות: סוגיות והצעות לרפורמה
מחבר: נחום בלס מחקרי מדיניות

זה שנים רבות מכוונת מדיניות משרד החינוך בעיקר לצמצום פערים בחינוך ולהעלאת שיעורי ההצלחה בבחינות הבגרות של כלל האוכלוסייה – ובמיוחד של קבוצות סוציו-אקונומיות חלשות, שעד השנים האחרונות נפלו בהיש גיהן מקבוצות אחרות.

נייר מדיניות זה מראה ששיעורי הזכאות לבגרות של האוכלוסייה הניגשת לבחינות הבגרות אכן עולים בהתמדה, ובניגוד לטענות שנשמעות לא אחת, אין עדות לכך שירידה ברמת הבחינות היא מה שהביא לכך. עוד טענה נפוצה בהקשר של בחינות הבגרות היא שהיקף ההוראה של מקצועות המדעים בישראל נמוך. בחלקו השני של נייר המדיניות נבחנים נתונים שונים המעידים על כך שהיקף ההוראה סביר בהחלט בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, ושאין הוכחה למשבר בהוראת מקצועות המדעים. בסיום המסמך מוצגות בקצרה כמה טענות נגד בחינות הבגרות, ומובאת הצעה לרפורמה באופן עריכתן.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס