בקרב העניים, הערבים מתבלטים בשיעור גבוה של ויתור על צרכים בסיסיים

2014 p45 heb