הגידול במספר המפרנסים והשלכותיו על הכנסות משקי הבית

המשק הישראלי נמצא בצמיחה, אולם השכר הריאלי לא עלה מאז תחילת שנות האלפיים. ההקלות שחלו בשיעורי מס ההכנסה באותה תקופה סייעו לחלק ממשקי הבית לשפר את מצבם, אולם שכירים רבים נמצאים מתחת לסף המס, לכן משקי הבית שלהם אינם מושפעים משינויים בשיעורי המס. במקביל לקיפאון בשכר, מספר המפרנסים הממוצע במשקי הבית גדל, כך שההכנסה הכוללת של משק בית ממוצע גדלה ריאלית – אף שהמפרנסים הנוספים משתכרים סכום נמוך בהרבה מהמפרנסים העיקריים. צעירים בגיל העבודה החיים במשקי הבית של הוריהם מהווים את חלק הארי של הגידול במספר המפרנסים השוליים, וייתכן שזו תוצאה של יוקר הדיור, שמונע מאותם צעירים להקים משקי בית משל עצמם. הגידול במספר המפרנסים, בין שהוא מהווה סיבה לקיפאון בשכר ובין שהוא נובע ממנו, אינו יכול להמשיך לעד, לכן יש להוסיף ולחקור לעומק את הסיבות לקיפאון בשכר הריאלי, כדי להבין טוב יותר את השלכותיו על משקי הבית המסתמכים על שוק העבודה לפרנסתם.

המאמר מופיע כפרק בספר השנתי של המרכז, דוח מצב המדינה 2015, בעריכת אבי וייס ודב צ'רניחובסקי