הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים 1992-1993
מחבר: ג'ימי וינבלט, יואל בלנקט מחקרי מדיניות

המדע הקיים עתה על מצב המשק הישראלי בשנת 1992 מצביע על מצב מורכב של המשך מגמות קיימות מחד גיסא, וסימנים לנקודות מפנה מסויימות במספר משתנים כלכליים, מאידך. כמה מגמות נמשכות מזה מספר שנים, חלקן רצויות וחלקן מאד בלתי רצויות.

הפרק מציג את הרקע הכלכלי במשק בראשית שנות התשעים ובמיוחד ב-1992, ובוחן את רמת ההוצאה הממשלתית המתוכננת ליעדים חברתיים לשנת 1993.  החלק השני דן בהתפתחות ההוצאה החברתית בתקציב הממשלה, על מגמותיה והרכבה בתריסר השנים האחרונות ומסיים עם דיון מעמיק בהתפתחות ההוצאה הממשלתית לתחומים חברתיים השונים: הכנסה, ושירותי החינוך והבריאות.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1992-1993, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק