הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2000

הפעולות הקונקרטיות היוצאות אל הפועל במימון הממשלה אמורות לבטא את ההתגלמות הממשית של ההצהרות המילוליות. לכן, אף שהיקף התקציב  והרכבו אינם נזכרים במפורש במצעי המפלגות, וגם לא בקווי הפעולה של הממשלה, הרי מימושה של המדיניות המוצהרת נבחן בסופו של דבר בהקצאה שנקבעה ליעדים השונים. בתוך מכלול הכוונות הכתובות בקווי הפעולה של הממשלה, מופיע ההיבט הכלכלי בשני מישורים: מישור אחד הוא הצמיחה של המשק והרכבה, שהוא יעד מיעדי המדיניות, והמישור השני הוא האילוץ שלו על גודל התקציב. בדו"ח שלפנינו איננו בוחנים את מידת ההתאמה בין ההצהרות המילוליות ובין המימוש בתחומי החיים השונים, אלא מתמקדים בזיהוי המדיניות דרך ניתוח הממדים הכספיים של פעולות הממשלה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2000, יעקב קופ (עורך).