הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2004
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

תקציב המדינה מהווה מכשיר מרכזי לביצוע מדיניות הממשלה בתחומי פעילותה השונים. נתוני הצעת התקציב המוגשים לאישור הכנסת, גודלו והרכבו של התקציב, משקפים את מדיניות הממשלה ואת סדר העדיפויות שלה, בעוד שנתוני הביצוע, המתפרסמים בתום השנה, מלמדים על מימוש המדיניות בפועל.

הבדלים גדולים בין התכנון ובין הביצוע עשויים להיות פועל יוצא מהשתנות הנסיבות, אך בה במידה הם גם יכולים ללמד על אי-מימוש המדיניות וסדר העדיפויות הרצויים.

בשנים האחרונות הוכנסו שינויים גדולים יחסית בהיקף התקציב ובהרכבו במהלך השנה. שינויים כאלה מקשים על מימוש תכניות העבודה של משרדי הממשלה השונים ביעילות, והם עלולים להתבטא בתת ביצוע ובסדרי עדיפויות משובשים. כך, לדוגמא, על-פי הצעת התקציב לשנת 2003 – השנה האחרונה שלגביה קיימים נתוני ביצוע – ההוצאות החברתיות בתקציב הרגיל היו אמורות להסתכם ב-98.4 מיליארד ש"ח, ולאחר שינויים שונים שהוכנסו במהלך השנה – ב-95.6 מיליארד ש"ח. בפועל, ההוצאות החברתיות בתקציב הרגיל הסתכמו בשנת 2003 ב-92.5 מיליארד ש"ח בלבד. הביצוע בפועל היה אפוא 94 אחוז בלבד מהתכנון המקורי וכ-97 אחוז מהתקציב, כפי שעודכן במהלך השנה.

הסטיות בביצוע לעומת התקציב המעודכן היו גדולות יותר בהוצאה על שירותים חברתיים ישירים מאשר בהוצאה להבטחת הכנסה, ובתוכם הייתה סטייה גדולה יותר בהוצאה על בריאות ועל שירותי רווחה אישיים מאשר בהוצאה על חינוך (ראה לוח 1). בהוצאות על שירותים ישירים אחרים, הסטייה העיקרית הייתה בסעיפים הקשורים לקליטת עולים. שיעורי תת הביצוע של התקציב המעודכן מעוררים חשיבה כי סדרי העדיפויות שתוכננו לא נשמרו בפועל.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2004, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק