המחיר הדמוגראפי: שיעורי ילודה והישגים במבחנים בין-לאומיים
מחבר: יריב פניגר, יוסי שביט ניירות עבודה

מחקרים בין-לאומיים מראים שהישגי התלמידים בישראל נמוכים בהשוואה למדינות מפותחות.

בישראל שיעורי ילודה גבוהים מאד ביחס למדינות מפותחות. כתוצאה מכך, המשפחות הישראליות גדולות יחסית והצפיפות בכיתות גבוהה. שני משתנים אלו מוכרים בספרות המחקרית כגורמים המגבילים הישגי לימודיים. במחקר זה אנו מנתחים את נתוני PISA 2000 ו-PISA 2006 ומראים שגודל האוכלוסייה הצעירה בישראל, הקשור לשיעורי ילודה גבוהים, מסביר את מרבית הפער בין ציוני התלמידים הישראלים לבין הממוצע הבין-לאומי. ההשפעה שיש לגודל האוכלוסייה הצעירה על ציוני התלמידים נמצאה קשורה הן לגודל המשפחות והן לצפיפות בכיתות. מחקרים רבים מחפשים את ההסבר לרמת הישגים נמוכה במשתני מערכת החינוך עצמה. המחקר הנוכחי מראה כי להקשר החברתי והדמוגראפי בו פעולת מערכת החינוך בישראל תרומה חשובה להבנת הישגי התלמידים הישראלים בהיבט השוואתי.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס