הקטנת גודל הכיתה: משמעויות תקציביות וחינוכיות
מחבר: נחום בלס מחקרי מדיניות

בהסכם שהוביל לסיום שביתת המורים הארוכה בחינוך העל-יסודי, הממשלה התחייבה לפעול להקטנת מספר התלמידים בכיתה ל-32 לכל היותר.

בעבודה המוצגת כאן שני רבדים: רובד אחד בחן את עצם נחיצותה של ההחלטה, לאמור – האם הצורך בתחום זה חמור מצרכים אחרים של המערכת, להם נדרש פתרון? או שמא ראוי היה להסב את המשאבים הנוספים שיידרשו ליישום ההחלטה הזאת ולהפנותם לכיוונים בעלי עדיפות גבוהה יותר? ברובד השני מוצגות תוצאות של סימולציות, שנעשו כדי להעריך באופן מפורט את המשאבים שיידרשו ליישום ההחלטה, במונחי שקלים ובמונחי כוח אדם; וכן נבחנות המשמעויות הרחבות יותר של הצעד.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

חרם בין תלמידים מאת: פרופ' יוסי שביט וערן חכים
שירותי הרווחה האישיים – 2008 מאת: צוות מרכז טאוב
מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק