הקשר בין פריון העבודה לשכר במשק
מחבר: גלעד ברנד מחקרי מדיניות

בסוף שנת 2015 השכר הריאלי ברוטו במגזר העסקי היה דומה לשכר בשנת 2001 . לעומת
זאת, הפריון לעובד עלה במהלך תקופה זו בכ- 15 אחוז.

בסוף שנת 2015 השכר הריאלי ברוטו במגזר העסקי היה דומה לשכר בשנת 2001 . לעומת זאת, הפריון לעובד עלה במהלך תקופה זו בכ- 15 אחוז. המגמות המנוגדות בין השכר הריאלי לפריון עוררו בשנים האחרונות דיון ציבורי, ולא אחת נשמעת הטענה כי פירות הצמיחה אינם מחלחלים לציבור העובדים כבעבר. נייר זה יראה כי לאורך שנים, עלייה של אחוז בפריון לעובד תורגמה לעלייה של אחוז בשכר (גמישות יחידתית). לפיכך, התמתנות קצב הגידול של השכר אינה מוסברת בהתרופפות הקשר בין השכר לתפוקת העובדים, אלא בשינויים בתמהיל האינפלציה. במשך שנים ארוכות התקיים מתאם כמעט מלא בין האינפלציה מנקודת המבט של הצרכן ומנקודת מבטו של היצרן, ואילו בעשור האחרון עלו המחירים לצרכן בקצב מהיר יותר קרי, האינפלציה השפיעה על משקי בית במידה רבה – יותר מאשר על היצרנים במשק. במילים אחרות, סל הצריכה של משק בית טיפוסי התייקר בקצב מהיר יותר מממוצע מחירי המוצרים והשירותים המופקים במשק. עקב כך, נשחקה התפוקה השולית של העובד הממוצע ביחס לסל התצרוכת שלו.

 

השינוי בהרכב האינפלציה נעוץ בהתייקרות קטגוריות צריכה המאפיינות בעיקר משקי בית, ובמידה פחותה יותר את היצרנים במשק בייחוד מזון ושירותי דיור למגורים. – סעיפים אלו תרמו כ- 75 אחוז לעליית מדד המחירים לצרכן בעשור האחרון נתון החורג – ממשקלם היחסי בסל התצרוכת של משק בית ממוצע (כ- 42 אחוז), ועוד הרבה יותר מכך ממשקלם במדד מחירי היצרן (כ- 11 אחוז). משמעות הממצאים היא שחשוב ליישם מדיניות המעודדת צמיחה של פריון העבודה כתנאי הכרחי לשיפור רמת החיים של העובדים. עם זאת, צמיחת הפריון לבדה אינה מספיקה, ודרושה התייחסות לגורמים שפעלו לשחיקת השכר בעשור האחרון בעיקר הזינוק במחירי הדיור, אך גם התייקרות – מחירי המזון.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2017 מאת: גלעד ברנד, פרופ' אבי וייס וד"ר אסף צימרינג