השכלה היא גורם מרכזי לעלייה בהשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים שיש להן ילדים

2014 p73 heb