חדשון מאי 2011

במהדורה זו:

שיעור התעסוקה בישראל נמוך ביחס למקובל במדינות מפותחות. אמנם המועסקים בישראל עובדים יותר שעות בשבוע לעומת העובדים במדינות המערב, אך רמת החיים בארץ נמוכה לעומתן.

חלה עלייה בשיעור המשפחות העניות שבראשן עובד. התופעה של עובדים עניים בולטת במיוחד בקרב ערביי ישראל.