חדשון ספטמבר 2010

במהדורה זו:

מהדורה זו של החדשון מוקדשת לסקירות קצרות בשלושת התחומים המרכזיים של השירותים החברתיים, החינוך,  בריאות והרווחה. הסקירות מציגות ממצאים עיקריים מדו"ח המרכז, דו"ח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2009