חדשון ספטמבר 2014

חדשון זה מציג את ממצאי מרכז טאוב בנושאי מצוקה חומרית, הקשר בין משמעת בכיתה להישגי התלמידים, וממדיו הנרחבים והעמוקים של אי השוויון בהכנסות בישראל.

מחקרים אחרים של המרכז נדונו בהרחבה בכנסת בחודשים האחרונים, וחוקרי המרכז הציגו ממצאים במגוון נושאים — החל בדיור וכלה בפנסיות — בכמה דיונים של ועדות הכנסת השונות, לרבות הרצאה מקיפה שעמדה במרכז ישיבת כנסת מיוחדת בהשתתפות הח"כים וכ-150 צעירים ישראלים הפעילים בארגונים חברתיים, מלכ"רים ומרכזי נוער.