חשיבות הכנסות הנשים לאי השוויון בהכנסות בקרב משקי הבית בישראל
מחבר: איל קמחי ניירות עבודה

החשיבות היחסית של הכנסות הנשים עולה בהתמדה לאורך השנים, עקב הגידול בעבודת הנשים מחוץ למשק הבית, ועקב הגידול בהכנסות הנשים העובדות. 

המדיניות הציבורית והמגזר השלישי נוטים לעודד מגמה זו באמצעות הקלות מס לנשים עובדות, שוויון הזדמנויות בתעסוקה, מעונות יום מסובסדים, וכדומה. במקביל, בשנים האחרונות חל גידול מדאיג באי השוויון בהכנסות בישראל. השאלה היא האם מדיניות זו תורמת בעקיפין לגידול באי השוויון. תיאורטית, ההשפעה של הכנסות הנשים על אי השוויון יכולה להיות בשני הכיוונים: אי השוויון יגדל אם הנשים שהכנסתן גדלה הן ממשפחות מבוססות יחסית והגידול בהכנסתן אינו בא על חשבון הכנסות המשפחה ממקורות אחרים, ויקטן אם הגידול בהכנסת הנשים מרוכז בקרב המשפחות הפחות מבוססות. מטרת המחקר היא לבחון זאת אמפירית תוך שימוש בסקר הוצאות המשפחה בישראל של שנת 2005. התוצאות מראות שגידול בהכנסות הנשים או גידול בשונות שלהן באוכלוסייה מגדיל את אי השוויון בהכנסות, אולם במידה פחותה עד כדי מחצית מזו של הכנסות הגברים. מכאן שגידול בהכנסות הנשים המלווה בירידה מקבילה בהכנסות הגברים יקטין את אי השוויון. בנוסף, נמצא כי גידול בהשכלת הנשים עשוי להקטין את אי השוויון בהכנסות, וכן שהשפעת הגידול בהכנסות הנשים על אי השוויון חזקה יותר בקרב האוכלוסייה הלא-יהודית. המסקנות הן שעידוד הכנסות הנשים באמצעות הקניית השכלה עשוי לסייע בבלימת העלייה באי השוויון בהכנסות בישראל, ומדיניות זו עשויה להיות אפקטיבית ביותר בקרב האוכלוסייה הלא-יהודית. באופן כללי יותר, ניתן לומר שעידוד השוויוניות בין הבעל והאישה בתוך המשפחה עשוי לתרום גם לשוויוניות בין המשפחות.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך