יישום המלצות ועדת עציוני
מחבר: מנחם שפיגל, דלית שרון מחקרי מדיניות

מטרתה של ועדת עציוני היתה לבדוק ולהציע דרכים לשיפור מעמד המורה ומקצוע ההוראה. הוועדה הציעה הצעות שונות וביניהן להעלות את רמת ההשכלה של המורים, להגביל כניסת מורים בלתי מוסמכים למערכת החינוך, ולהעלות את שכר המורים במידה רבה.

בעבודה זו אנו מבקשים לבדוק את המשמעות התקציבית והכלכלית של יישום המלצות הוועדה, ולבחון אילו השלכות היו לכך על מערכת החינוך. העבודה מציגה את הגורמים הקובעים את עלות מערכת החינוך, ומראה כי במשך השנים חל  גידול ניכר בתשומת זמן מורים לכיתה ולתלמיד, וזהו אחד הגורמים לייקור המערכת. בעקבות מימצא זה נערך אומדן של העלות התקציבית הנוספת המתחייבת מיישום המסקנות של ועדת עציוני. אומדן זה מלמד, כי השינויים שהוסכם עליהם חוזרים ומגדילים את עלות תשומת זמן הורה, וזהו מקור העלות העיקרי של יישום ההמלצות.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1984, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק