יש קשר הדוק בין השכלה לגידול בשיעור הנשים בכוח העבודה

2014 p72 heb