לוחות ההוצאה החברתית
מחבר: שגית אזארי-ויזל, יוליה קוגן מחקרי מדיניות

פרק זה ב"דוח מצב המדינה" כולל לוחות נתונים שרוכזו במרכז טאוב, המפרטים את הוצאות התקציב הסופיות (למעט שנת הכספים האחרונה) של משרדי הממשלה השונים ושל הביטוח הלאומי. הנתונים עבור שנת הכספים האחרונה מציינים את התקציב המקורי.

הלוחות כוללים הוצאות על חינוך, בריאות, הבטחת הכנסה, רווחה (שירותי רווחה אישיים), דיור, תעסוקה וקליטת עלייה.