מאפיינים חברתיים – תמורות והשלכות
מחבר: משה ליסק מחקרי מדיניות

אינדקטורים חברתיים מהווים מקור מידע חשוב למקבלי החלטות ולחוקרים המבקשים לעמוד על מגמות מרכזיות בחברה בתחום חברתי, הכלכלי והתרבותי בתקופות קצובות. הם יכולים ללמדנו בראש ובראשונה על שיפור או נסיקה באיכות החיים של האוכלוסייה כולה ושל מגזרים שונים בתוכה.

פרק זה הוא ראשיתו של דו"ח מקיף שייכלל מעתה בפרסום השנתי של המרכז כהשלמה לניתוח הקצאת המשאבים לשירותים חברתיים. בפרסום הנוכחי אנו דנים תחילת בכמה מן הנושאים ובוחנים על מה מעידים הממצאים כשאנו  סוקרים אותם מנקודת הראות הסוציולוגית שהוצגה לעיל. לאחר מכן מתרכז הדיון בשני נושאים מרכזיים, השכלה ותעסוקה, שבהם נפרסת בהרחבה היריעה באמצעות מספר אינדקטורים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1992-1993, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך