מגדר במדינת הרווחה בישראל: התפתחות וסוגיות

מטרתה של העבודה לתרום לקידום הדיון על-ידי סקירת היבטים שונים של מגדר במדיניות הרווחה בישראל, תוך התמקדות בסוגיות אחדות הקשורות למדיניות החברתית כלפי נשים, ובמיוחד בסוגיית הבטחת שוויון
לנשים. המאמר סוקר, ראשית, את התפתחות היחס לנשים במדינת הרווחה בישראל. לאחר מכן, אנו מתמקדים בבחינת מאפיינים שונים של מדינת הרווחה בישראל מנקודת הראות של מגדר. כמה סוגיות מרכזיות, הקשורות במקומו של המגדר במדינת הרווחה בישראל, נבחנות בהמשך ונערך ניתוח של המדיניות החברתית אשר ניסתה לטפל בבעיה של אפליית נשים. הדיון המסכם מצביע על כיוונים אפשריים להתמודדות עם חוסר השוויון המגדרי במדינת ישראל.