מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר
מחבר: איל קמחי מחקרי מדיניות

ישראל מתאפיינת בשיעורי תעסוקה נמוכים במיוחד של גברים ובפערי שכר גבוהים בקרב כלל העובדים.

לאורך העשורים האחרונים הירידה בתעסוקת הגברים רווחת בעיקר בקרב המשכילים פחות, בעוד העלייה בתעסוקת הנשים מיוחסת כמעט אך ורק לעליית רמת ההשכלה אצל הדורות הצעירים. מגמות אלו בולטות במיוחד במגזר הערבי. החשיבות הגדלה והולכת של ההשכלה בשוק העבודה בישראל באה לידי ביטוי גם בכך שפערי השכר בין עובדים משכילים למשכילים פחות לא הצטמצמו בעשור האחרון אף שחל גידול רב בשיעור העובדים המשכילים בקרב המועסקים – דבר שהיה עשוי להגדיל את ההיצע שלהם ובכך להקטין את פערי השכר. בחינת השינויים בשכר לפי משלחי יד מעידה על גידול יחסי בביקוש לעובדים משכילים במשלחי יד מסוימים, שהביא לעלייה בפערי השכר באותם תחומים. המסקנה היא שהן פערי התעסוקה והן פערי השכר בישראל מתואמים במידה רבה עם ההשכלה, וככל הנראה הכישורים המוקנים לעובדים שהשכלתם אינה עולה על השכלה תיכונית אינם מאפשרים להם להשתלב בשוק העבודה המודרני באופן מניח את הדעת.

המאמר מופיע כפרק בדוח השנתי של המרכז: דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

שוק העבודה: מבט־על מאת: הדס פוקס, גיל אפשטיין