מדיניות ההוצאה הלאומית על חינוך ובריאות

הפרק שלפנינו עוסק בניתוח המשיניות ובחלופות אפשריות למדיניות זו. כהקדמה לדיון נרחיב את היריעה שנפרסה במדור הראשון של הספר, ונייחס אל ההוצאה של כלל הגורמים במשק הפעילים בתחום החברתי. כלומר – בהשלמה לפעילות הממשלה בתחום החברתי, תוצג ההוצאה הלאומית הכוללת גם את פעולות המגזר הפרטי והמוסדות ללא כוונת רוח.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1985, ויסופק לפי בקשה.