מדיניות כלפי אנשים עם נכויות: מחקיקה סוציאלית לחקיקה זכויות
מחבר: אריק רימרמן, שירלי אברמי מחקרי מדיניות

במהלך 58 השנים מאז הקמת המדינה, התוו ממשלות ישראל השונות מערכת חוקים רחבה ומקיפה, אשר רואה לה למטרה לקדם את רווחתם ואיכות חייהם של אנשים עם נכויות. סקירה היסטורית של מדיניות הממשלה בתחום זה מגלה, כי לאורך השנים חלו שינויים משמעותיים בגישה של המדינה והחברה בארץ לאנשים עם נכויות.

.

פרק זה עוסק בעיצוב המדיניות והחקיקה כלפי אנשים עם נכויות בישראל מהקמת המדינה ועד היום. אנו מציגים תחילה נתונים על היקפה של אוכלוסיית האנשים עם נכויות בישראל וסוקרים את הגישות המרכזיות המקובלות בעולם בכינון מדיניות כלפי אנשים עם נכויות. לאחר מכן תוצג סקירה היסטורית, הכוללת בחינה של התהליכים שהשפיעו על התווית המדיניות לאורך השנים, ובהמשך  תיסקר המדיניות הקיימת, המאופיינת כאמור בדואלית. הפרק ייחתם בניסיון להעריך את המדיניות העתידית.

המאמר מופיע כפרק בספר עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות, אורי אבירם, ג'וני גל ויוסף קטן (עורכים)

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך