מדיניות שיכון בישראל
מחבר: סטוארט גבריאל מחקרי מדיניות

מחקר זה מנתח את המדיניות המכתיבה את התערבות הממשלה בשוק הדיור.

מיתן לסכם את ממצאי המחקר, ואת החלופות השונות של המדיניות:  ניתוח הנתונים על ממדי הבנייה ומחירי הדיור במשך עשור השבעים מצביע על תנודות ניכרות. הטענה היא שהחמרת התנודות המחזוריות היא תוצאה לא-הכוונת ולא-מוסברת של מדיניות הבנייה הציבורית. הדבר מקטין את יעילותו של מכשיר זה כמבטיח בעלות על דיור למעטי הכנסה ולקבוצות אחרות. אלטרנטיבות לתיקון המדיניות מתייחסות לצורך לבחון במדוקדק את ההשפעות   המקרו-כלכליות של פעילות הבנייה הציבורית וקוראות לצמצום ההישענות על מכשיר זה כאמצעי לחלוקה מחדש של הכנסות. הזכאות לדיור הולם ניתנת למימוש בעזרת מכשירי צד-הביקוש, כולל אלה הקשורים בשמינות המשכנתא ובמחיר.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החשברתיים 1985, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק