מהפכת זכויות הילד והשירותים החברתיים לילדים
מחבר: אשר בן-אריה, מיכל קמחי מחקרי מדיניות

בשנת 1989 קיבלה כנסת ישראל את הצהרת זכויות הילד ובשנת 1991 אשררה המדינה את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד. מהלכים אלה, כמו גם תמיכה ציבורית, חברתית ומשפטית גוברת בעקרונות זכויות האדם בכלל ובזכויות הילד בפרט, הובילו שינוי בתפיסת הילדות וזכויות הילד.

השינוי החברתי התבטא בשינוי משמעותי במדיניות החברתית כלפי ילדים בישראל ובשירותי הרווחה עבורם. העובדה שהשינוי התרחש במקביל לתהליך נסיגה וצמצום של מדינת הרווחה הישראלית רק מחדדת את גודלו, עד כדי הגדרתו כ"מהפכת זכויות הילד", מפני שבמהלך שנות ה-90 פותחו שירותים חדשים לילדים ועיצבו מחדש את השירותים הישנים, מתוך ראיית הילדים כבעלי זכויות. מאמר זה סוקר את התפתחות השירותים החברתיים לילדים על רקע מהפכת זכויות הילד ומתמקד בשינויים המבניים וה"אידיאולוגיים" שחלו כתוצאה ממנה.

הסעיף הראשון של המאמר סוקר בקצרה את ההתפתחות של זכויות הילד בעולם ובישראל. הסעיף השני עוסק בהשפעה של התפתחות זכויות הילד ותפיסתם על החוק הישראלי בשנות ה-90, תוך התמקדות בחקיקה החברתית. הסעיף הבא אחריו מתייחס למשמעות השינויים במערכת הרווחה ותפיסתם לגבי זכויות הילד ומעמדו. הסעיף הרביעי מציג את החסרים במערכת הרווחה או את האתגרים המוצבים עדיין לפתחה. בסיום המאמר מוצגים סיכום קצר ומסקנות.

המאמר מופיע כפרק בספר עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות, אורי אבירם, ג'וני גל ויוסף קטן (עורכים)

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך