מספר האחים המוסמכים לנפש בישראל נמוך יותר מבעולם המפותח

2014 p84 heb