מערכת החינוך – 1999
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

התפתחות מערכת החינוך משתקפת במספרי התלמידים ובגודלן של מסגרות הלימוד השונות.

הסעיף הראשון להלן מציג איפיונים מרכזיים  של מספר התלמידים תוך הפניית תשומת הלב לתהליכים ומגמות עיקריים. לאחר מכן מתמקד הפרק בשתי המסגרות הארגוניות המרכזיות של המערכת: הכיתה ובית-הספר.

הגידול וההתפתחות של שתי המסגרות הללו במערכת החינוך נושא השלכות שיש להן משמעות תקציבית חשובה. המסגרת הכיתתית היא המרכיב המכריע בכל הנוגע לאופן התקצוב של המערכת, ומספר הכיתות הוא הגורם שגידולו קובע במידה רבה את העלות.

הסעיף השני בפרק עוסק בסוגיית גודל הכיתה על היבטיה השונים, החינוכיים והארגוניים-כלכליים. הסעיף מציג את התפלגות הכיתות לפי גודל, לפי קריטריונים שונים של האוכלוסייה, ובהתייחס לכך מתמקד בבדיקה של ההשלכות שתהיינה לצמצום מספר התלמידים בכיתה.

הסעיף השלישי עוסק בסוגיית גודל בית-הספר ובהיבטים שונים שלה. גורמים שונים משפיעים על גודלם של בתי-הספר והשינויים בהם אורכים זמן רב, בדרך כלל. הנתונים והדיון להלן מאירים כמה מרכיבים של הסוגיה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1999, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך