סיכום הממצאים וחלופות למדיניות – 1998

סיכומים בנושאים הבאים: הקצאת המשאבים ופלורליזם בחברה הישראלית.

המאמר מופיע כחלק מהפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1998, יעקב קופ (עורך).