סקר שיורתי רווחה – 2002

הסקר תוכנן במרכז ובוצע בידי מכון סמית – ייעוץ ומחקר בע"מ. הסקר נערך ביולי 2002, נדגמו בו  1000 אנשים מכל רחבי הארץ, בכל צורות היישוב, ובכל מגזרי האוכלוסייה. הסקר הציג בפני הנשאלים 23 שאלות, העוסקות בנושאים העיקריים בתחומים החברתיים – חינוך, בריאות, פערים חברתיים, ביטחון אישי, הכנסה ותעסוקה. השנה הוספנו מספר שאלות אשר נועדו להתרשם מתחושת הציבור לגבי סובלנות חברתית ואפליה בישראל.

תוצאות הסקר מדווחות השנה בשני חלקים. החלק הראשון מדווח על הממצאים לפי הנושאים השונים בהתייחסו לכלל ציבור הנשאלים, תוך השוואת המצב בשלוש השנים האחרונות. הדיווח מתייחס לתכונות חברתיות-כלכליות של הנשאלים, לרמת ההשכלה, לרמת ההכנסה וגם לגיל הנשאלים ולאפיונים נוספים שלהם.

החלק השני מייחד את הדיווח להבדלים בין קבוצות באוכלוסייה, במיוחד לפי לאום ומוצא. בחלק זה נסקרים שוב כל הסעיפים והדיווח מתרכז בהבדלים שנמצאו בין הקבוצות באוכלוסיית ישראל ביחס לנושאים המרכזיים והסוגיות המרכזיות שעלו בסקר.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2002, יעקב קופ (עורך).