סקר שירותי רווחה – 2000
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

בכל שנה מציג המרכז ניתוח של הקצאת המשאבים לשירותים חברתיים, תוך הישענות על ממדים כמותיים מדידים, בין אם כספיים ובין אם ריאליים, כמו, למשל, מספר המקבלים שירותים שונים, ההיקף הפיזי של השירותים, וכדומה.

אלו הם, ללא ספק, כלי מדידה מתאימים לניתוח הרווחה בישראל ומידת תרומתם של השירותים הממשלתיים לקידומה. עם זאת, להשלמת התמונה ראוי היה להוסיף את ההסתכלות על הנושא מצידם של הצרכנים – מקבלי  השירות. נקודת מבטם עשויה להוסיף ממד משמעותי לניתוח, בשני מובנים: האחד, האם מקבל השירות חש שהוא מקבל את השירותים להם הוא מצפה, או איך הוא מעריך את רווחתו האישית בתחומים שונים. המובן השני הוא, כיצד נתפס המצב החברתי הכללי בישראל בעיני האזרח, ומה "יודע" הפרט על הקצאת המשאבים לציבור בכללותו ועל התפתחות השירותים. יש בכך כדי לספק היזון חוזר חשוב למקבלי ההחלטות לגבי תכנון פעולותיהם, בהתחשב בדגשים העיקריים המושכים את תשומת ליבם של צרכני השירותים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2000, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך