פחות בוגרי סיעוד בקנה לעומת מדינות המערב

2014 p85 heb