קווים למדיניות זיקנה בישראל: הזיקנה בין נטל לנכס
מחבר: יעקב קופ, רוני בר-צורי מחקרי מדיניות

מדיניות כלפי נושא נתון באה לידי ביטוי כמצרף – מערכת חוקים, הסדרים, תקנות ונהלים מצד אחד, והקצאת משאבים ותקציבים, המיועדים למימושם מצד שני.

גם בהקשר הנוכחי של סוגיית ההזדקנות והזיקנה נתייחס לשני הממדים של מצרף זה, בדגש מיוחד על היבטים של "נטל" לעומת "נכס" בביטויה של המדיניות במערכת הציבורית.

השתקפות מדיניות הזיקנה בתקציב המדינה מוצגת במאמר על רקע ההתפתחויות הדמוגרפיות והחברתיות שחלו באוכלוסיית הקשישים בישראל. סוגיות תעסוקה ופנסיה, שהן מהנגזרות הראשיות של השילוב בין דמוגרפיה ומשאבים כלכליים, נדונות בהמשך, ולאחר מכן נסקרים חוק הסיעוד והתפתחותו כ"מקרה מבחן" (case study) בניתוח מדיניות. הדיון המסכם מציג את ההשלכות של נושאים אלו על סוגיית הזיקנה כ"נטל" או כ"נכס". הדילמה שבין "נטל" ל"נכס" מתעוררת במעבר מהממד האישי של הזדקנות אל המישור הכללי יותר של חברה ושל היחסים בין פרטים שונים בחברה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הביטחון הסוציאלי – 2008 מאת: צוות מרכז טאוב
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק