קליטת העולים במערכת הביטחון הסוציאלי
מחבר: ג’וני גל, רוני בר-צורי מחקרי מדיניות

ההתעניינות במערכת הביטחון הסוציאלי גוברת בשנים האחרונות במדינות שונות על רקע התרחבות תופעת ההגירה ושינויים משמעותיים שחלו בשיעורי ההגירה במדינות הללו.

 גם בישראל, ששיעורי המהגרים בה מהגבוהים בעולם, עולות שאלות רבות בתפר שבין מערכת הביטחון הסוציאלי  ההגירה – העלייה. מהמחקר שערכנו עולה, כי למערכת הביטחון הסוציאלי תפקיד רב חשיבות בתהליך קליטתם של העולים בישראל. הדבר מתגלה בשיעורים הגבוהים של מקבלי הקצבאות מקרב העולים, ובחלקן הגבוה, יחסית, של הקצבאות בהכנסות משקי הבית שלהם. השיעור של מקבלי הקצבאות בקרב העולים עלה על פני זמן ורמתן גבוהה במקצת בהשוואה לוותיקים. עם זאת, קיימים הבדלים בין עולים לוותיקים בסוגי הקצבאות. באשר למימון מצאנו, כי חלקם של העולים במימון המערכת של מדינת הרווחה קטן אמנם בהשוואה לוותיקים, אולם על פני זמן ניכרת עלייה ברמת השתתפותם, וניכר כי הפער בשיעורי המימון לעומת הוותיקים מצתמצם.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך