רשת ביטחון סוציאלי וחורים גדולים בה: המדיניות כלפי תכניות הבטחת הכנסה
מחבר: ג’וני גל, נטע אחדות מחקרי מדיניות

מערכת הביטחון הסוציאלי מהווה מרכיב מרכזי במדינת הרווחה בכל החברות המתועשות המתקדמות. היא מספקת גמלאות כספיות לפרטים ולמשפחות כתמיכה בעת הפסקת הכנסה מעבודה או בעת מצוקה כלכלית או חברתית.

הפרק נועד לתאר ולהסביר את השינויים שנערכו בתכנית הבטחת הכנסה בראשית שנות האלפיים, תוך הדגשה של שני מישורים עיקריים, המישור של השיח הפוליטי והמישור של מבנה המערכת התחיקתית. הטענה המרכזית היא, ששינוי משמעותי ויזום באופי השיח הפוליטי והיחלשותן של נקודות וטו, שהיו חיוניות בתהליך החקיקה בכנסת, אפשרו לקובעי המדיניות, להנהיג שינויים מרחיקי לכת בתכנית הבטחת הכנסה בתקופה של משבר כלכלי וביטחוני. הפרק פותח בהסבר המהות של תכניות "רשת הביטחון", אשר תכנית הבטחת הכנסה היא חלק מהן (סעיף 1). לאחר מכן מוצג בסעיף 2 הרקע ההיסטורי לקבלת ההחלטה לאמץ בישראל את התכנית. מאפייני התכנית שהונהגה בשנת 1980 מתוארים בסעיף 3 וסעיף 4 סוקר את התפתחות התכנית דרך השינויים שנערכו בה מאז אימוצה, ובמיוחד – השינויים שנערכו בראשית שנות האלפיים. סעיף 5 מציג מסגרת תיאורטית להסבר השינויים שחלו בתכנית בשנות האלפיים. הפרק מסתיים בסיכום קצר.

המאמר מופיע כפרק בספר עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות, אורי אבירם, ג'וני גל ויוסף קטן (עורכים)

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך