שוק העבודה – היום, בעבר ובהשוואה למערב

לא כך היתה התמונה לפני שלושה עשורים. הפרק מראה כיצד השתנו – לפעמים, השתנו מאוד – דפוסי העבודה בקרב יהודים לא-חרדים, יהודים חרדים וערבים. לא כל מה שנהוג לחשוב על שוק העבודה בישראל מתברר כנכון. הפרק מתאר את הקשר בין חינוך לתעסוקה ולהכנסה ומספק מאפיינים של ממדי החינוך בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות על פי מגדר, מגזר ומידת הדתיות. תופעת העובדים הזרים נסקרת ונערכת השוואה בין תכנית מס ההכנסה השלילי בישראל והתכנית בארה”ב.

המאמר מופיע כפרק בדו”ח השנתי של המרכז דו”ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2009.