שינויים בשוויון הזדמנויות בהשכלה, בתעסוקה ובכלכלה: 2008–1995
מחבר: אייל בר חיים, כרמל בלנק, יוסי שביט מחקרי מדיניות

הפרק בוחן את השינוי בשוויון ההזדמנויות בהשכלה ובשוק העבודה בין 1995 ל-2008, בדגש על השאלות הבאות: האם ההתרחבות ההשכלתית והשינויים שחלו בשוק העבודה בשנים אלו תרמו לשינוי בשוויון ההזדמנויות ברכישת השכלה בין שכבות חברתיות שונות, והאם חל שינוי במידה שבה השכלה מקדמת את ההישגים התעסוקתיים והכלכליים בשוק העבודה. 

הפרק מתבסס על קובץ נתונים שהופק באמצעות חיבור מפקדי האוכלוסין מהשנים 1995–1983 ומהשנים 2008–1995. המדגם כלל צעירים ילידי הארץ, יהודים וערבים, ונמצא בו כי למרות גידול רב בשיעורי ההשכלה, אי השוויון ההשכלתי בין רבדים חברתיים גדל במידה ניכרת. כמו כן חלה ירידה ביוקרת משלחי היד האופייניים לבוגרי כל רמות ההשכלה (למעט הנמוכה ביותר), ובעיקר לבעלי השכלה אקדמאית. הדבר נובע כנראה מכך שהתעסוקה במשלחי היד הפרופסיונליים, האקדמיים, הטכניים והמנהליים התרחבה אך במעט בין השנים הללו, ולא הספיקה לקליטת האקדמאים הרבים שהצטרפו לשוק העבודה בעשורים האחרונים. הממצא המעודד הוא השיפור בהכנסה הממוצעת של צעירים. השיפור קשור בהתרחבות ההשכלה הגבוהה, שהגדילה את שיעורם של המשכילים שהכנסתם גבוהה יחסית בכלל האוכלוסייה. עם זאת, משכילים מרוויחים כיום פחות ממה שהרוויחו ב-1995 בהשוואה ללא-משכילים, כלומר התשואה להשכלה ירדה.

המאמר מופיע כפרק בדוח השנתי של המרכז: דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2013.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס