שיעור הקשישים בישראל נמוך בהשוואה ל-OECD

2014 p52 heb