שיעור הקשישים העניים בישראל לפי הכנסות כלכליות הוא הנמוך בעולם המפותח, אולם שיעור העניים לפי הכנסות פנויות הוא הגבוה ביותר

2014 p54 heb