שירותי הבריאות – 1997

במערכת שתוארה כאן בקצרה פועלים כוחות רבים, לעתים בכיוונים מנוגדים, או לפחות תחרותיים, ולעתים באופן משלים. יעדיהם הבסיסיים לקדם את בריאותה של האוכלוסייה, תוך שמירה על מסגרת נתונה של מגבלת המשאבים. ידוע הדבר, שבכל הארצות המפותחות מתרחש תהליך מתמשך של הגדלת נתח התוצר הלאומי המופנה לשירותי הבריאות.

 מדיניות חברתית-כלכלית נכונה מכוונת למקסימיזיציה של הרווחה מבלי להתעלם מן ההשלכות הכלכליות וממגבלות התקציב. לפיכך, על מדיניות הבריאות להבטיח טיפול רפואי לכל אדם, בלי קשר למידת יכולתו לשלם עבורו, אך כל זאת במסגרת המגבלות הכלכליות של החברה ותוך התחשבות ביעדים חברתיים אחרים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1997, יעקב קופ (עורך).