שירותי הרווחה האישיים
מחבר: ג’וני גל מחקרי מדיניות

הפרק דן בשירותי הרווחה האישיים בישראל – השירותים המוסדיים והשירותים בקהילה המיועדים לאוכלוסיות מודרות.

ההוצאה על שירותי הרווחה האישיים, המסופקים על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים וגורמים לא-ממשלתיים רבים, נמוכה לעומת מרכיבים אחרים של מדינת הרווחה בישראל ומהווה כששה אחוזים מסך ההוצאה החברתית. בשלוש השנים האחרונות חל גידול בתקציב המופנה אל השירותים לאחר דריכה במקום באמצע שנות האלפיים (2006-2002); במקביל חלו שינויים במדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, כמתבטא בהרחבת מגמת ההפרטה, מעבר לשירותים שניתן להעניקם בקהילה. בנוסף לכך, לאחרונה סיימה את עבודתה ועדת רפורמה, אשר המליצה על שינויים משמעותיים במערך השירותים החברתיים האישיים, וביניהם ההצעה לחקיקת חוק שירותי הרווחה.

המאמר מופיע כפרק בדו”ח השנתי של המרכז דו”ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2009.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק