שכר מינימום ומס הכנסה שלילי: מדיניות אופטימלית

המאמר מבוסס על בדיקה שערכו החוקרי על השפעת שתי החלופות – שכר מינימו ומס הכנסה שלילי – על התועלת למשק ולחברה. ההחלטה של קובעי מדיניות (הממשלה) להנהיג שכר מינימו נובעת בדר כלל משיקולי חברתיי. היא נובעת בעיקר מהרצו להבטיח לעובדי הנמצאי בתחתית סול השכר רמת הכנסה מינימלית, שתאפשר לה קיו בכבוד ותתרו לצמצו הפערי בחלוקת ההכנסות במשק. מדיניות כזו נעוצה בגישה בסיסית התומכת ברווחה חברתית ובמאבק באי השוויו הכלכלי המאפיי את שוק העבודה, א היא עלולה לשאת תוצאות שליליות, של צמצו בהיק התעסוקה בשל התייקרות הפעילות העסקית.