שכר מינימום ומס הכנסה שלילי: מדיניות אופטימלית
מחבר: מיקי מלול, ישראל לוסקי מחקרי מדיניות

מאמר של מלול ולוסקי מעלה לדיו סוגיה מרכזית אשר קיי בה מפגש בי הממדי הכלכלי והחברתי – בחירת המדיניות אותה ראוי להנהיג כדי להבטיח רמת שכר מינימלית נאותה לעובדי המצויי בתחתית סול ההכנסות.

המאמר מבוסס על בדיקה שערכו החוקרי על השפעת שתי החלופות – שכר מינימו ומס הכנסה שלילי – על התועלת למשק ולחברה. ההחלטה של קובעי מדיניות (הממשלה) להנהיג שכר מינימו נובעת בדר כלל משיקולי חברתיי. היא נובעת בעיקר מהרצו להבטיח לעובדי הנמצאי בתחתית סול השכר רמת הכנסה מינימלית, שתאפשר לה קיו בכבוד ותתרו לצמצו הפערי בחלוקת ההכנסות במשק. מדיניות כזו נעוצה בגישה בסיסית התומכת ברווחה חברתית ובמאבק באי השוויו הכלכלי המאפיי את שוק העבודה, א היא עלולה לשאת תוצאות שליליות, של צמצו בהיק התעסוקה בשל התייקרות הפעילות העסקית.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
שוק העבודה: מבט־על מאת: הדס פוקס, גיל אפשטיין