תכנית פעולה – מערכת החינוך
מחבר: חיים אדלר מחקרי מדיניות

המסמך כולל 11 סעיפי המלצות שניתן לחלקם לשלוש תת קבוצות:

הקבוצה הראשונה כוללת המלצות העוסקות במהלכי מדיניות ממלכתית, שאינם כרוכים בהכרח בהקצאת משאבים, אולם הם עשויים להשפיע על דרכה של מערכת החינוך, על מעמדה בחברה ועל איכותה. בקבוצה זו נכללות המלצות 3- והמלצה 10.

קבוצת ההמלצות השנייה ממוקדת בהקצאת משאבים המיועדים למהלכים שעניינם צמצום פערים בתשומות המופנות למגזרים השונים, בהתחשב בצרכים דיפרנציאליים, כדי להביא  לצמצום פערים בהישגים לימודיים. על קבוצה זאת נמנות ההמלצות 7-5.

קבוצת ההמלצות השלישית מתרכזת בהקצאת משאבים המיועדים למהלכים פדגוגיים שעניינם שיפור התהליך החינוכי והעלאת רמת התפוקות של המערכת. מדובר בהמלצות  4, 8, 9, ו11-.

איננו מציעים קנה מידה לקביעת סדר קדימויות כלשהו בין המלצות אלה. עם זאת נדמה כי ההמלצה בדבר החלת המערכת הממלכתית על כל ילדי האומה, ההמלצה בדבר צמצום הפונקציות הביצועיות של משרד החינוך, וההמלצה לגבי הצבת היעד של 50 אחוז זכאי תעודת בגרות מקרב בני ובנות השנתון הגילי בסוף הקדנציה של הממשלה, מחייבות קבלת החלטה והיערכות מיידית על מנת להבטיח את מימושן.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1999, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך