תעסוקה, אבטלה ומדיניות רווחה

עולם זה מתאפיין בגלובליזציה של כוח עבודה ומוצרים, קצב שינויים מהיר, הנובע מתהליכים רבים, ובעיקר מחדירה מואצת של טכנולוגיות חדשות, התורמות מצִדן, להיווצרות עיסוקים חדשים ולשינויים במבנה העיסוקים. הטכנולוגיות החדשות משנות גם את דפוסי ההעסקה של עובדים והיקפם, תוך צמצום ושינוי הדפוסים המסורתיים; הן מביאות לכניסת קבוצות חדשות של עובדים, תוך דחיקתן של אחרות מחוץ לשוק העבודה; ולהתגברות הצורך בעובדים מיומנים והקטנת הביקוש לעובדים בעלי השכלה נמוכה.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2004, יעקב קופ (עורך).