תעסוקה, אבטלה ושכר – 2008
מחבר: צוות מרכז טאוב מחקרי מדיניות

לקראת סוף 2008 מצוי שוק העבודה בעיצומו של שינוי במגמות, לאחר שהשנתיים האחרונות התאפיינו בהתרחבות ניכרת בתעסוקה, ירידה משמעותית באבטלה ועליית השלקראת סוף 2008 מצוי שוק העבודה בעיצומו של שינוי במגמות, לאחר שהשנתיים האחרונות התאפיינו בהתרחבות ניכרת בתעסוקה, ירידה משמעותית באבטלה ועליית השכר  הריאלי, כמעט בכל ענפי הכלכלה.

הצמיחה במשק, שהואטה במחצית השנייה של 2008, הקיצוצים בתשלומי ההעברה ותכניות מ"רווחה לעבודה" הביאו להתרחבות התעסוקה בכל הענפים ואף לכניסה מוגברת של אוכלוסיות חלשות לשוק העבודה. עם זאת, שיעור האבטלה נותר גבוה, יחסית, בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה, בעיקר עקב חוסר התאמה בין ההון האנושי הנדרש כיום למשק, לבין זה המוצע על-ידם. היות שמדיניות התעסוקה  שהופעלה לא לוותה בתכניות כספיות תומכות עבודה, הכניסה לשוק העבודה כשלעצמה לא הבטיחה יציאה ממעגל העוני. למרות העלייה שחלה, כאמור, בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה, הרי המשבר בכלכלה העולמית וההאטה המסתמנת בעקבותיו, ברבעון האחרון של 2008, כבר הביאו לפיטורי עובדים בענפי משק שונים, כולל בהיי-טק. במצב זה גוברים החששות, שעם עליית האבטלה, יהיה קשה להבטיח את הישארותם של המצטרפים החדשים לשוק העבודה, מקרב האוכלוסיות החלשות יותר (עובדי קבלני כוח אדם, גברים חרדים ונשים ערביות). החשש הוא, שהם צפויים להיות ראשונים להיפגע מההאטה בביקוש לעובדים עקב ההתפתחויות הנזכרות.

המחקר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2008יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

שירותי הרווחה האישיים – 2008 מאת: צוות מרכז טאוב
מערכת הבריאות: מבט־על מאת: דב צ'רניחובסקי
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך