תשלומי העברה – מערכת הביטוח הלאומי – 2004
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

הדיון בהתפתחויות ובשינויים שחלו בשנים האחרונות בהיקף תשלומי ההעברה ובמספרם של מקבלי הגמלאות מציע שני סוגי הסברים: הסברים אקסוגניים, אלה הנובעים מחוץ למערכת הרווחה ומערכת תשלומי ההעברה, והסברים אנדוגניים, תלויי מדיניות חברתית.

המעברים המתרחשים והצפויים להתרחש של אוכלוסיות חלשות בין מצבי תעסוקה למצבי אבטלה מובנים בשוק העבודה הנוכחי. מצבים אלה מחייבים להנהיג מדיניות של הבטחת הכנסה לקיום מינימלי בכבוד לא רק לאוכלוסייה העובדת אלא גם לזו שאינה עובדת, הן באופן זמני, והן זו שיכולת השתלבותה בשוק העבודה מוגבלת.

מן הראוי, שההחלטות הנוגעות לגמלאות הביטוח הלאומי ולמקומן  במארג הרווחה בישראל תועלנה לדיון ציבורי מסודר, שירחיב בסוגיית אוניברסליות מול סלקטיביות בגמלאות, וכי החלטות כה משמעותיות לא תתקבלנה בחטף, בדלת אחורית של "חוקי הסדרים" ודומיהם.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2004, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך