הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1986-1987

השנה מתייחס הניתוח לא רק להוצאה הממשלתית לשירותים החברתיים ולהוצאה הלאומית לחינוך ולבריאות אלא גם לאוכלוסיות היעד לפי גיל בשירותים לתחומיהם.

דוח שנתי זה משקף את המאמץ להציג ליד תיאור וניתוח הוצאות הממשלה וההוצאה הלאומית לשירותים החברתיים גם מסקנות הנובעות מטיבה של ההוצאה הציבורית-חברתית בתקופה של אילוצים כלכליים מיוחדים. המסקנות מצביעות על בעיות וסוגיות מרכזיות בתחומים השונים של השירותים החברתיים, המחייבות, לדעת החוקרים, התייחסות והחלטות של מעצבי המדיניות הכלכלית חברתית בעת הזאת, והיערכות מכוונת יותר לטווח הבינוני והארוך יותר.