תשלומי הריבית גבוהים ביחס לחוב הממשלתי הנמוך יחסית של ישראל

2013 p6 Heb