ההוצאה החברתית לקשיש ממקמת את ישראל קרוב למרכז הטווח

2013 p68 heb