2014 p65 heb

שיעורי התעסוקה של גברים עולים במהירות עם הגיל בכל קבוצות האוכלוסייה, למעט חרדים25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

שיעורי התעסוקה של גברים עולים במהירות עם הגיל בכל קבוצות האוכלוסייה, למעט חרדים: בקרב גברים מוסלמים…

2014 p64 heb

מועסקים ישראלים עובדים הרבה יותר שעות25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

מועסקים ישראלים עובדים הרבה יותר שעות: בעוד שמספר המועסקים הישראלים בגילי העבודה העיקריים נמוך יחסית, המועסקים…

2014 p63 heb

תמונת התעסוקה של גברים ישראלים בעייתית בראייה ארוכת טווח25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

תמונת התעסוקה של גברים ישראלים בעייתית בראייה ארוכת טווח: למרות השיפור המשמעותי בעשור האחרון, בטווח ארוך…

2014 p62 heb

המצב בשוק העבודה השתפר בעשור האחרון25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

המצב בשוק העבודה השתפר בעשור האחרון:

2014 p60 heb

הצטמצמו פערי ההכנסה בין יהודים לערבים בני 75 ויותר25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

הצטמצמו פערי ההכנסה בין יהודים לערבים בני 75 ויותר: ההבדל העיקרי בין ההכנסות של משקי בית…

2014 p59 heb

התרחבו פערי ההכנסה בין יהודים לערבים בני 74–6525.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

התרחבו פערי ההכנסה בין יהודים לערבים בני 74–65 בעשור האחרוןההכנסה לנפש במשקי בית שגיל העומד…

2014 p58 heb

חלקם של הקשישים העובדים במשרה מלאה גדול יותר מאשר לפני עשור25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

חלקם של הקשישים העובדים במשרה מלאה גדול יותר מאשר לפני עשור: בעשור האחרון ניכרת ירידה בשיעור…

2014 p57 heb

להשכלה יש תפקיד מפתח בתעסוקת קשישים25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

להשכלה יש תפקיד מפתח בתעסוקת קשישים: להשכלה יש תפקיד מרכזי בתעסוקת בני 74–65 בישראל. בין…

2014 p56 heb

שיעורי התעסוקה בקרב גברים ישראלים בגיל הפרישה גבוהים יותר מב-‏OECD‏, ושיעורי ‏תעסוקת הנשים נמוכים יותר25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

שיעורי התעסוקה בקרב גברים ישראלים בגיל הפרישה גבוהים יותר מב-‏OECD‏, ושיעורי ‏תעסוקת הנשים נמוכים יותר…

2014 p55 heb

יותר ישראלים המתקרבים לגיל הפרישה ממשיכים לעבוד בהשוואה ל-OECD25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

יותר ישראלים המתקרבים לגיל הפרישה ממשיכים לעבוד בהשוואה ל-OECD: שיעורי התעסוקה בקרב גברים ונשים בגילי…

2014 p54 heb

שיעור הקשישים העניים בישראל לפי הכנסות כלכליות הוא הנמוך בעולם המפותח, אולם שיעור העניים לפי הכנסות פנויות הוא הגבוה ביותר25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

שיעור הקשישים העניים בישראל לפי הכנסות כלכליות הוא הנמוך בעולם המפותח, אולם שיעור העניים לפי…

2014 p53 heb

ירידה בשיעורי העוני על פי הכנסות כלכליות בקרב קשישים25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

ירידה בשיעורי העוני על פי הכנסות כלכליות בקרב קשישים: שיעורי העוני בהכנסות כלכליות (לפני קצבאות רווחה…

2014 p52 heb

שיעור הקשישים בישראל נמוך בהשוואה ל-OECD25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

שיעור הקשישים בישראל נמוך בהשוואה ל-OECD: ישראל היא מדינה צעירה יחסית. חלקם של הקשישים באוכלוסייה הוא…

2014 p49 heb

מחצית מהישראלים אינם משלמים מס הכנסה25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

מחצית מהישראלים אינם משלמים מס הכנסה: נטל מס ההכנסה בישראל נמוך יחסית עבור מרבית עשירוני ההכנסה…

2014 p48 heb

המקורות העיקריים להכנסה ממסים בישראל שונים מב-OECD25.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

המקורות העיקריים להכנסה ממסים בישראל שונים מב-OECD: הרכב ההכנסות ממסים בישראל שונה מממוצע ה-OECD, ויש בו…