2014 p14 heb

שינוי חד בסדר העדיפויות של ישראל – אוניברסיטאות המחקר נשארו מאחור09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

שינוי חד בסדר העדיפויות של ישראל – אוניברסיטאות המחקר נשארו מאחור: בתום רבע המאה שחלפה בין…

2014 p11 heb

הפער בין ה-OECD לישראל בתחום ההוצאה הציבורית על בתי ספר על-יסודיים הולך וגדל09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

הפער בין ה-OECD לישראל בתחום ההוצאה הציבורית על בתי ספר על-יסודיים הולך וגדל: ההוצאה הציבורית על…

2014 p10 heb

OECD-ההוצאה הציבורית על חינוך יסודי ירדה אל מתחת לממוצע ה09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

ההוצאה הציבורית על החינוך יסודי ירדה אל מתחת לממוצע ה-OECD: ישראל הוציאה 5,758 דולרים לתלמיד…

2014 p9 heb

יש קשר הדוק בין ההישגים החינוכיים של ילדים ליוקרת משלח היד של אביהם09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

יש קשר הדוק בין ההישגים החינוכיים של ילדים ליוקרת משלח היד של אביהם: בדומה למתאם הגבוה…

2014 p8 heb

רמת המשמעת בבית הספר מושפעת מאוד מרמת האכיפה09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

רמת המשמעת בבית הספר מושפעת מאוד מרמת האכיפה: כאשר אכיפת המשמעת קפדנית יחסית, אחוז הכיתות שאינן…

2014 p7 heb

בעיות משמעת משפיעות באופן שלילי על הישגים לימודיים09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

בעיות משמעת משפיעות באופן שלילי על הישגים לימודיים: לצד שאלות הקשורות לתחומי הליבה שנלמדים בישראל –…

2014 p6 heb

חלק הולך וגדל מהילדים מקבלים חינוך ברמה של מדינות מתפתחות09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

חלק הולך וגדל מהילדים מקבלים חינוך ברמה של מדינות מתפתחות: ההישגים החינוכיים של כמחצית מתלמידי בתי…

2014 p5 heb

הפערים במערכת החינוך הם הגדולים ביותר בעולם המפותח באופן עקבי09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

הפערים במערכת החינוך הם הגדולים ביותר בעולם המפותח באופן עקבי: אם חינוך הוא קרש הקפיצה לשוק…

2014 p4 heb

ההישגים החינוכיים הם בין הנמוכים ביותר בעולם המפותח09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

ההישגים החינוכיים הם בין הנמוכים ביותר בעולם המפותח: ממוצע ההישגים של תלמידי ישראל – לא כולל…

2014 p3 heb

פערים גדולים בין ההישגים החינוכיים של דוברי עברית ושל דוברי ערבית09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

פערים גדולים בין ההישגים החינוכיים של דוברי עברית ושל דוברי ערבית: לאור הפערים הגדולים מאוד בין…

2014 p2 heb

חל שיפור כולל בחינוך הבסיסי09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

חל שיפור כולל בחינוך הבסיסי: במהלך 60 השנים הראשונות לקיומה לא יישמה ישראל אף שיטת מדידה…

2013 p76 heb

ככל שהכנסת משק הבית גדלה, חלקו של החינוך בהוצאה עולה וחלקה של הבריאות יורד09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ככל שהכנסת משק הבית גדלה, חלקו של החינוך בהוצאה עולה וחלקה של הבריאות יורד: שיעור…

2013 p75 heb

עובדי המגזר הממשלתי נהנים משכר גבוה משמעותית מעובדי שאר המגזרים09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

עובדי המגזר הממשלתי נהנים משכר גבוה משמעותית מעובדי שאר המגזרים: בכל אחת מקבוצות השירותים החברתיים…

2013 p74 heb

גידול בהוצאה הציבורית על תמיכה בבעלי מוגבלויות09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

גידול בהוצאה הציבורית על תמיכה בבעלי מוגבלויות: ההוצאה הציבורית על תמיכה בבעלי מוגבלויות משתנה מאוד…

2013 p73 heb

ההוצאה הציבורית על קצבאות שאירים בישראל היא מהגבוהות ביותר09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ההוצאה הציבורית על קצבאות שאירים בישראל היא מהגבוהות ביותר: ההוצאות על קצבאות לשאירים גבוהה מאוד…