2013 p72 heb

ההוצאה הציבורית על הבטחת הכנסה ירדה, אך נותרה גבוהה יחסית09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ההוצאה הציבורית על הבטחת הכנסה ירדה, אך נותרה גבוהה יחסית: בשלהי שנות התשעים חלה עלייה…

2013 p71 heb

דמי האבטלה בישראל נמוכים יחסית09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

דמי האבטלה בישראל נמוכים יחסית: התמיכה של ישראל בתחום האבטלה עומדת על חצי אחוז מהתמ"ג…

2013 p70 heb

ההוצאה החברתית בתחום המשפחה ממקמת את ישראל באמצע הטווח09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ההוצאה החברתית בתחום המשפחה ממקמת את ישראל באמצע הטווח: ההוצאה החברתית בתחום המשפחה בישראל –…

2013 p69 heb

קצבאות הילדים ירדו לרמה המקובלת במדינות מערביות אחרות09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

קצבאות הילדים ירדו לרמה המקובלת במדינות מערביות אחרות: עד שנות האלפיים המוקדמות המשאבים שהקדישה ישראל…

2013 p68 heb

ההוצאה החברתית לקשיש ממקמת את ישראל קרוב למרכז הטווח09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ההוצאה החברתית לקשיש ממקמת את ישראל קרוב למרכז הטווח: כדי לקבל מושג על רמת ההוצאה…

2013 p67 heb

הגידול בשירותים החברתיים מפגר בהרבה מאחורי הצמיחה ברמת החיים09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

הגידול בשירותים החברתיים מפגר בהרבה מאחורי הצמיחה ברמת החיים: בשנים 2010–1995 גדל התוצר לנפש ביותר…

2013 p66 heb

הספקים העיקריים של שירותים חברתיים הם מוסדות ללא כוונות רווח09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

הספקים העיקריים של שירותים חברתיים הם מוסדות ללא כוונות רווח: מוסדות ללא כוונות רווח (מלכ"רים)…

2013 p64heb

שיעור הקשישים נמוך יותר, אך ההוצאה על טיפול ממושך דומה ל-OECD09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

שיעור הקשישים נמוך יותר, אך ההוצאה על טיפול ממושך דומה ל-OECD: אף שכיום שיעור הקשישים…

2013 p63 heb

היחס בין קשישים לאוכלוסייה בגיל העבודה החל לנסוק09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

היחס בין קשישים לאוכלוסייה בגיל העבודה החל לנסוק: כתוצאה משיעור הילודה הגבוה בישראל, אוכלוסיית המדינה…

2013 p62 heb

ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה גדלה בהתמדה09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה גדלה בהתמדה: הגידול במימון הפרטי של מערכת הבריאות תורם להגדלת…

2013 p61 heb

ההוצאה הציבורית לשירותי רפואה נמוכה מממוצע ה-OECD – וממשיכה לרדת09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ההוצאה הציבורית לשירותי רפואה נמוכה מממוצע ה-OECD – וממשיכה לרדת בעוד ההוצאה הלאומית לשירותי רפואה…

2013 p60 heb

ההוצאה הלאומית על רפואה קרובה לממוצע ה-OECD09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ההוצאה הלאומית על רפואה קרובה לממוצע ה-OECD היחס בין ההוצאה הלאומית (ציבורית ופרטית יחד) לשירותי…

2013 p59 heb

ישראל סובלת ממחסור במיטות בבתי החולים09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ישראל סובלת ממחסור במיטות בבתי החולים: מגמת הירידה במספר המיטות הכלליות בעשורים האחרונים, הנצפית גם…

2013 p58 heb

מספר הרופאים לנפש בישראל גבוה יחסית, אך היתרון על ה-OECD הצטמצם09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

מספר הרופאים לנפש בישראל גבוה יחסית, אך היתרון על ה-OECD הצטמצם: ישראל נהנתה לאורך השנים…

2013 p57 heb

תמותת התינוקות בישראל פוחתת09.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

תמותת התינוקות בישראל פוחתת: מגמת השיפור בתמותת תינוקות הובילה את ממוצע התמותה בקרב יהודים אל…